Проекти

Проект „Работилница за бъдещи откриватели”Оперативна програма

22:52 05/Декември/2014
Прегледана: 2120 пъти, Венцеслав Георгиев
Проект  „Работилница за бъдещи откриватели”Оперативна програма
Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2-01 «Да направим училището привлекателно за младите хора» финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. и Република България чрез Министерство на образованието и науката.
Водеща организация : Природо-математическа гимназия – Ловеч Партньор: Сдружение „Знание” – Ловеч Продължителност: 16 месеца ( от 01.09.2008г. до 31.12.2009г.) Обща стойност на проекта: 50 000 лева


Специфични цели

1. Постигане на висок образователен и възпитателен ефект при изявите на творческите способности и прилагане на знанията и уменията на учениците
2. Създаване на атрактивни клубни форми за организиране свободното време на възможно най-голям брой ученици в безопасна среда (училището)
3. Подпомагане на процеса на професионално ориентиране и продобиване на социални умения, необходими за успешното включване на пазара на труда

Чрез проекта се разширяват възможностите за извънкласна и извънучилищна дейност в нови клубни форми - „Астрономия”, „Млад химик”, „Шахмат” и „Дискусионен клуб”, както и за развитието на потенциала на талантливите ученици чрез създаване на школи по математика и информационни технологии. Учениците от клуб „Астрономия” и „Химия” и школата по математика ще имат възможност по 5 дни през пролетната и лятната ваканции да съчетаят почивката сред природата и интензивните занимания в съответните области - наблюдение на звездни обекти, вземане на проби и изследване на замърсяването на водата, решаване на нестандартни задачи. А в дните около 22 април – Деня на планетата Земя и празник на ПМГ ще се проведе Седмица на природните науки и състезание с отбори от други сродни училища в страната, както и шахматен турнир.
Идеята за Дискусионен клуб „Моята бъдеща професия” се роди по време на реализацията на проект за професионалното ориентиране. От проведените анкети с родители, ученици, учители и работодатели установихме, че процесът на вземане на решение за избора на посока за бъдещо професионално развитие трябва да бъде подпомогнат по един неформален и интересен начин. С богат опит в тази посока е нашият партньор Сдружение „Знание” и техни експерти ще фасилитират и организират дискусиите в групи по 10-15 ученици от 11 и 12 клас. За проектния период е заложено да участват 330 ученици. Ролята на учителите в работата с изявените ученици е изключително важна и в проектните дейности са предвидени тренинг обучения в два модула.
В края на проекта ще се проведе форум, посветен на свободното време на учениците. На една форум сесия с участието на ученици, родители, учители, институции, свързани с образованието, медии и граждани ще обсъдят заетостта, потребностите и възможностите за осмисляне на свободното време на учениците. Различните гледни точки ще позволят да се формулират препоръки за повишаване ефективността на извънкласните форми.