Проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”

00:00 26/Септември/2013
Прегледана: 1906 пъти, Венцеслав Георгиев
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 година Продължителност: от 01.02.2012 г. до 31.08.2012 г.

Цели на проекта:
Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).


В Природо-математическа гимназия се провеждат 28 извънкласни и извънучилищни дейности в областите: Природоматематически науки, Дигитални компетентности, Здравно образование, Комуникативни умения на роден език, Комуникативни умения на чужд език, Здравословен начин на живот, Хуманитарни науки, Културни компетентности, Умения за самостоятелно учене и събиране на информация, Граждански компетентности. Във всяка група са включени от 6 до 15 ученици от училището, представили заявление за участие със съгласието на техните родители или настойници. В проекта са обхванати близо 44 процента от всички ученици в Природо-математическа гимназия. Групите са съобразени с интересите на учениците, като целта е да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Всяка група организира две представителни изяви, като първата представителна изява е междинна, по преценка на ръководителя на групата, а втората се организира след приключване дейността на групата.