Прием

Последна промяна: 18:16 02/Май/2019
Прегледана:22896 пъти.


 

Прием на ученици след IV клас

За вас, четвъртокласници!

За учебната 2019/2020 година учениците ще се класират въз основа сбор от точки в следните състезания:
 1. Резултатът от Националното външно оценяване по математика – 10.05.2019 г.;
 2. Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план;
 3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания :
 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 02.02.2019 г. – резултатът приравнен към максимален брой 100 точки;
 • Областен кръг „Европейско Кенгуру – 23.03.2019 г.;
 • Математическо състезание „Питагор“ – 13.04.2019 г.
Броят на точките от Областния кръг на олимпиадата по математика се изчислява по формулата: N = (t/21) * 100, където t e брой получени точки.

Оценките по т. 2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците по следната скала:
 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Състезанието „Питагор“ и областния кръг „Европейско Кенгуру“ ще се проведат в сградата на ППМГ - Ловеч, безплатно и при условия за анонимност.

Начинът на класиране е оповестен в МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V И VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2019/2020 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика, английски език;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии, ангийски език; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)