Прием

Последна промяна: 17:56 31/Юли/2020
Прегледана:28412 пъти.


 

Прием на ученици след IV клас

За вас, четвъртокласници!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

За учебната 2020/2021 година учениците в V клас ще се класират въз основа сбор от:

 1. Резултата от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, а когато ученикът се е явил и на двете – въз основа на по-високия му резултат;
 2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

Броят на точките от Областния кръг на олимпиадата по математика се изчислява по формулата:   N = (t / 21) * 100  , където t e брой получени точки.

Оценките от свидетелството за начален етап на основно образование (от раздел А) се превръщат в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците по следната скала:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.
Математическото състезание „Математика за всеки“ ще се проведе на 28 юни 2020 г. от 09:00 часа присъствено в сградата на ППМГ - Ловеч, като ще се спазват всички противоепидемични мерки.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,
От днес 04 юни 2020 г. до 24 юни 2020 г., ще можете да подадете заявление (по образец) за участие на ученика в математическото състезание „Математика за всеки“.
Заявленията се подават в канцеларията на гимназията (стая 203) от 08,00 до 15,00 часа.

Резултатите от математическото състезание „Математика за всеки“ ще бъдат публикувани до 06 юли 2020 г. на този сайт и на информационното табло на входа на гимназията.

МЕТОДИКА за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанието и/или олимпиадата за учебната 2020/2021 г. за държавен план-прием в ПЕТИ клас.

Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V И VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г.

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 141,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 159,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 203,000

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 168,500
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 218,500
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 190,000

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2020/2021 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)