Новини

Обява за публичен търг

11:20 09/Ноември/2020
Прегледана: 932 пъти, Венцеслав Георгиев
Обява за публичен търг

ОБЯВА

Със заповед №132 / 06.11.2020 г. на директора на ППМГ-Ловеч е насрочен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) година на част от имот – публична общинска собственост – общо 1 кв.м. за поставяне на 1/един/ брой кафе машина в ППМГ гр. Ловеч, находящ се в учебна сграда с идентификатор 43952.512.102.2,., разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.512.102 по КККР на гр. Ловеч, актуван с Акт за публична общинска собственост №53278 от 31.01.2012 година.

  • Търгът ще се проведе на 03.12.2020 г. от 14:00 ч. в езиковия център в сградата на ППМГ-Ловеч
  • Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.
  • Срок за отдаване: 10 години.
  • Начална тръжна месечна наемна цена: 60,00 (шестдесет) лева.
  • Депозит за участие: 120,00 (сто и двадесет) лева – по банков път.
  • Цена на тръжната документация 40,00 (четиридесет) лева – по банков път. Банковата сметка на училището е: BG92FINV91503116743591.
  • Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 14:00 ч. на 02.12.2020 г. в канцеларията на ППМГ-Ловеч.
  • Получаването на конкурсната документация става за времето от 10.00 до 14.00 часа от 11.11.2020 г. до 02.12.2020 г.. в канцеларията на училището.
  • Оглед на обекта, предмет на конкурса се извършва в периода 11.11.2020 г. до 02.12.2020 г. от 10.00 часа до 14.00 часа
  • Документи се приемат в деня и часа, определени за провеждане на публичния търг – 03.12.2020 г., пред комисията по провеждането на конкурса от 14.00 часа в сградата на ППМГ – гр. Ловеч (чуждоезиков център).

 

      За допълнителна информация и справки тел. 068/601778 или в стая 203 в сградата на ППМГ-Ловеч.