Прием

Последна промяна: 18:54 19/Април/2017
Прегледана:11734 пъти.


 

Прием на ученици след 4 клас

За вас, четвъртокласници!

График на дейностите

по приемане на ученици в V  клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ - Ловеч

19 – 23 юни 2017 г. – подаване на заявления по образец в канцеларията на ППМГ (стая 203), копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от олимпиадата, или математическите състезания, копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

27 юни 2017 г. до 1630 часа - обявяване на резултатите с класираните ученици.

28 – 29 юни 2017 г. – записване на класираните ученици.

29 юни 2017 г. до 1630 часа - оповестяване на сайта на гимназията на незаетите места.

30 юни 2017 г. – уведомяване на следващите по низходящ ред ученици, в зависимост от броя незаети места.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване по математика в IV клас и са участвали в поне две от следните три състезания: Областен кръг на олимпиадата по математика, Областен кръг „Европейско Кенгуру“ и Математическо състезание “Питагор“.

За учебната 2017/2018 година учениците ще се класират въз основа сбор от точки в следните състезания:

 1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 12.05.2017 г.;
 2. Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план;
 3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания :
 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 08.02.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;
 • Областен кръг „Европейско Кенгуру – 18.03.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;
 • Математическо състезание „Питагор“ – 14.05.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;

Броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в т. 3 се изчисляват по формулата:   N = (t/tmax) * 120, където t e брой получени точки, а tmax са максималните точки за съответното състезание.

Състезанието „Питагор“ и областния кръг „Европейско Кенгуру“ ще се проведат в сградата на ППМГ - Ловеч, безплатно и при условия за анонимност.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Заявление за участие в приема в V клас за учебната 2017/2018 г. можете да изтеглите от ТУК.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

Примерни задачи:


Прием на ученици след 7 клас за учебната 2017/2018 г.

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2017/2018 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика, английски език, български език и литература;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии, математика, български език и литература; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език, български език и литература.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)