Прием

Последна промяна: 14:42 24/Март/2017
Прегледана:10433 пъти.


 

Прием на ученици след 4 клас

За вас, четвъртокласници!

График на дейностите

по приемане на ученици в V  клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ - Ловеч

19 – 23 юни 2017 г. – подаване на заявления по образец в канцеларията на ППМГ (стая 203), копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от олимпиадата, или математическите състезания, копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

27 юни 2017 г. до 1630 часа - обявяване на резултатите с класираните ученици.

28 – 29 юни 2017 г. – записване на класираните ученици.

29 юни 2017 г. до 1630 часа - оповестяване на сайта на гимназията на незаетите места.

30 юни 2017 г. – уведомяване на следващите по низходящ ред ученици, в зависимост от броя незаети места.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване по математика в IV клас и са участвали в поне две от следните три състезания: Областен кръг на олимпиадата по математика, Областен кръг „Европейско Кенгуру“ и Математическо състезание “Питагор“.

За учебната 2017/2018 година учениците ще се класират въз основа сбор от точки в следните състезания:

  1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 12.05.2017 г.;
  2. Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план;
  3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания :
  • Областен кръг на олимпиадата по математика – 08.02.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;
  • Областен кръг „Европейско Кенгуру – 18.03.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;
  • Математическо състезание „Питагор“ – 14.05.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;

Броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в т. 3 се изчисляват по формулата:   N = (t/tmax) * 120, където t e брой получени точки, а tmax са максималните точки за съответното състезание.

Състезанието „Питагор“ и областния кръг „Европейско Кенгуру“ ще се проведат в сградата на ППМГ - Ловеч, безплатно и при условия за анонимност.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Заявление за участие в приема в V клас за учебната 2017/2018 г. можете да изтеглите от ТУК.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

Примерни задачи:


Прием на ученици след 7 клас

 

За учебната 2016/2017 г. ПМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

  • Информатика с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици
  • Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици
  • Биология с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици

Курсът на обучение осигурява около 1300 часа по чуждия език и задълбочена подготовка по профилиращите предмети.

Кандидатите за ПМГ - Ловеч трябва да са издържали успешно тестовете на НВO по български език и математика.

Балът за класиране се образува като сбор от утроената оценка от теста по математика, оценката от теста по български език и литература, удвоената оценка по математика от удостоверението за завършен седми клас за паралелките с профилиращи предмети информатика и информационни технологии. За паралелката с профилиращ предмет биология и здравно образование към сбора от оценката от теста по БЕЛ и утроената оценка по математика от НВО се прибавят оценките по математика и биология от удостоверението за завършен седми клас.