Прием

Последна промяна: 10:00 07/Юни/2017
Прегледана:13859 пъти.


 

Прием на ученици след 4 клас

За вас, четвъртокласници!

График на дейностите

по приемане на ученици в V  клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ - Ловеч

19 – 23 юни 2017 г. – подаване на заявления по образец в канцеларията на ППМГ (стая 203), копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от олимпиадата (служебните бележки ще ги получите в гимназията при подаване на заявлението за класиране), или математическите състезания, копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

27 юни 2017 г. до 1630 часа - обявяване на резултатите с класираните ученици.

28 – 29 юни 2017 г. – записване на класираните ученици.

29 юни 2017 г. до 1630 часа - оповестяване на сайта на гимназията на незаетите места.

30 юни 2017 г. – уведомяване на следващите по низходящ ред ученици, в зависимост от броя незаети места.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване по математика в IV клас и са участвали в поне две от следните три състезания: Областен кръг на олимпиадата по математика, Областен кръг „Европейско Кенгуру“ и Математическо състезание “Питагор“.

За учебната 2017/2018 година учениците ще се класират въз основа сбор от точки в следните състезания:

 1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 12.05.2017 г.;
 2. Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план;
 3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания :
 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 08.02.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;
 • Областен кръг „Европейско Кенгуру – 18.03.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;
 • Математическо състезание „Питагор“ – 14.05.2017 г. – резултатът приравнен към максимален брой 120 точки;

Броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в т. 3 се изчисляват по формулата:   N = (t/tmax) * 120, където t e брой получени точки, а tmax са максималните точки за съответното състезание.

Състезанието „Питагор“ и областния кръг „Европейско Кенгуру“ ще се проведат в сградата на ППМГ - Ловеч, безплатно и при условия за анонимност.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Заявление за участие в приема в V клас за учебната 2017/2018 г. можете да изтеглите от ТУК.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

Примерни задачи:


Прием на ученици след 7 клас за учебната 2017/2018 г.

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2017/2018 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика, английски език, български език и литература;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии, математика, български език и литература; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език, български език и литература.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)